Záručné podmienky

Záručné podmienky pre pohony garážových a vjazdových brán

Trvanie záruky

Dodatočne k zákonom stanovej záruke poskytujeme od dátumu kúpy nasledujúcu záruku:

• 2 roky na mechaniku pohonu, motor a ovládanie motora

• 2 roky na diaľkové ovládanie, impulzný spínač, príslušenstvo a špeciálne zariadenia

Záruka sa môže predĺžiť na 10 rokov – avšak iba v prípade prevedenia každoročnej platenej prehliadky. (záruka sa nevzťahuje na ťažné laná a pružiny)

V prípade záručnej opravy priamo na mieste montáže zákazník sa zaväzuje zaplatiť náklady na dopravu vo výške 0,4 €/km.

Nárok na záruku nevzniká pri spotrebných veciach (napr. batérie, žiarovky, poistky). Pri uplatnení záruky sa záruka nepredlžuje. Pre dodávku náhradných dielov a dodatočných opráv je doba záruky 6 mesiacov, min. ale plynúca doba záruky.

 

Predpoklady

Nárok na záruku platí len v krajine, kde bol tovar zakúpený. Tovar musí byť zakúpený nami určeným distribučným spôsobom. Nárok na záruku vzniká len pre škody na samotnom predmete zmluvy.

Náhrada za náklady na demontáž a montáž, preskúšanie zodpovedajúcich dielov, ako aj požiadavky na ušlý zisk a náhradu škody sú zo záruky vyňaté a sú následne doúčtované podľa skutočných nákladov. Doklad o kúpe slúži ako doklad pre uplatnenie záruky.

Technická prehliadka, resp. kontrola by mala byť realizovaná raz do roka o čom musí byť urobený záznam (potvrdený majiteľom/užívateľom a montérom/oprávnenou

osobou). V prípade reklamácie budeme od Vás požadovať potvrdenie o vykonávaní technických kontrol/servisných prehliadok.

 

Výkon

Po dobu záruky odstránime všetky nedostatky na tovare, ktoré vznikli chybou materiálu alebo výrobcu. Zaväzujeme sa, vymeniť podľa vlastného uváženia poškodený tovar zdarma za bezchybný, opraviť ho alebo nahradiť znížením hodnoty.

Zo záruky sú vyňaté škody spôsobené:

• neodbornou montážou a pripojením

• neodborným uvedením do prevádzky a ovládaním

• vonkajšími vplyvmi, ako oheň, voda, zvláštne poveternostné vplyvy

• mechanickými poškodeniami spôsobené nehodou, pádom, nárazom

• úmyselnými poškodeniami alebo poškodeniami z nedbanlivosti

• nedostatkami spôsobenými normálnym opotrebovaním a údržbou

 

Neopodstatnený výjazd k reklamácií

Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.